Congratulations to our Graduates

The following people have completed our training and agreed to be acknowledged on our website.

Holistic Health Practitioner


Vicki Rae Jones - 12/11/14

Gina Zahn - 12/11/14

Shudong (Larry) Cui - 8/14/14

JunJun Tao - 10/15/15

Yaou Liu - 9/1/17

HuiPing H Verderrosa  - 9/1/17

Master Reflexology Graduates

Jun Zhan, Master Reflexologist - Certificate #644

Jinping Wang, Master Reflexologist. - Certificate #646

Yanfang Hu, Master Reflexologist - Certificate #648

Xiangxiang Zeng, Master Reflexologist - Certificate #649

Zhongying Jiang, Master Reflexologist - Certificate #650

Jianying Zhang, Master Reflexologist - Certificate #662

Guang Hong Yin,  Master Reflexologist - Certificate #665


Acupressure Graduates 


Huaigang Wang  - 3/1/17

Guirong Li - 7/25/17

Chun Ieng Mak - 7/25/17

Xiaofang Tian - 7/25/17

Bin Xiang - 7/25/17

Chao Zhang - 9/1/17

XiaoQian Wang - 9/1/17

Guang Zhou Qin - 9/1/17